Бравар – заваривач – ДУАЛНО

БРАВАР- ЗАВАРИВАЧ

Дужности овог образовног профила су: планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова, израда делова металних конструкција механичком обрадом, спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме, контрола квалитета браварских радова према прописима и нормативима, заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, заваривање поступком гасног заваривања, спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контрола квалитета рада при заваривању, очување здравља, околине и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова. (3 године)

 

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и заштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Изборни предмет према програму образовног профила * *
12. Техничко цртање *
13. Машински материјали * *
14. Техничка механика *
15. Технологија браварских радова *
16. Основе браварских радова *
17. Машински елементи *
18. Технологија металних конструкција и процесне опреме *
19. Металне конструкције и процесна опрема *  
20. Технологија заварених спојева     *
21. Заварене конструкције     *
22. Предузетништво *


Назад на списак образовних профила