О школи

МИСИЈА
Модерно опремљена школа организована тако да ученицима пружа квалитетну припрему за лични и професионални развој са циљем да постане регионални центар за образовање редовних и ванредних ученика у подручјима рада Машинство и обрада метала (оптика, CNC технологије) и Саобраћај- група железнички саобраћај.
Захваљујући успешној дугогодишњој сарадњи са бројним социјалним партнерима, школа пружа могућност дуалног образовања.

ВИЗИЈА
Стварање амбијента где ће се рађати нове идеје, неговати таленти, професионализам, толеранција, узајамно уважавање и сарадња између свих актера образовно- васпитног процеса, као и сарадња између Школе и средине.

МОТО ШКОЛЕ
Традиција уз нове технологије

У нашој школи настава се одвија у модерно опремљеним кабинетима и уз већи број спортских активности, излета и екскурзија.

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Назив: Машинска школа
Место: Ниш
Адреса: Шумадијска 1а
Тел: 018/4-263-100
Тел. дир/факс: 018/4-263-101
Е-mail: masinskaskolanis@gmail.com
Web site: www.masinskanis.com
Град: Ниш
Општина: Палилула
Округ: Нишавски
ЛОКАЦИЈА ШКОЛЕ

ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

СТАТУТ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О РАДУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О АДМИНИСТРАТИВНО-КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ЛИСТА КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО- ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У НИШУ
ПРЕУЗИМАЊЕ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОД. ПРЕУЗИМАЊЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕУЗИМАЊЕ