Индустријски механичар

Индустријски механичар обавља превентивно и корективно одржавање и праћење рада индустријских машина. Он спроводи техничко-технолошку припрему за одржавање машина, машинску обраду једноставнијих делова и монтажу подсклопова машина, осигурава квалитет рада при одржавању и безбедност на раду, личну заштиту и заштиту животне средине при одржавању. У овом трогодишњем образовном профилу школоваће се кадрови потребни бројним производним компанијама. Настава се одвија по кооперативном моделу образовања кога карактеришу чврста сарадња са привредом и повећани обим стручне праксе у компанијама.

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * *
5. Историја *
6. Рачунарстви и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и азаштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Изборни предмет према програму образовног профила * *
12. Техничко цртање *
13. Машински материјали *
14. Техничка механика *
15. Машински елементи *
16. Техничка физика *
17. Пнеуматика и хидраулика *
18. Технологија машинске обраде * * *
19. Технологија монтаже * *
20. Одржавање индустријских машина * *
21. Методе праћења учесталости кварова *
22. Ручна обрада *
23. Одржавање и монтажа * *
24. Предузетништво *

 slika-1 slika-2

Назад на списак образовних профила