Оператер машинске обраде

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и заштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Изборни предмет према програму образовног профила * *
12. Техничко цртање *
13. Машински метријали *
14. Техничка механика *
15. Машински елементи *
16. Техничка физика *
17. Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама * * *
18. Машинска обрада на конвенционалним машинама * * *
19. Технологија машинске обраде на нумерички управљаним машинама *
20. Машинска обрада на нумерички управљаним машинама *
21. Предузетништво *