Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Дужности- стручне компетенције овог образовног профила су: припрема и организација рада, израда програма за компјутерски управљање (CNC) машине, обрада израдка на компјутерски управљаној (CNC) машини и предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на овим машинама. Ово је најатрактивније занимање у машинству, јер обједињује пројектовање и производњу применом рачунара

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Физичко васпитање * * * *
4. Математика * * * *
5. Рачунарствo и информатика *
6. Хемија *
7. Физика *
8. Ликовна култура *
9. Историја *
10. Географија *
11. Социологија са правима грађана *
12. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
13. Изборни предмет према програму образовног профила * *
14. Екологија и заштита животне средине *
15. Техничко цртање *
16. Машински материјали *
17. Мерење и контрола квалитета *
18. Механика * *
19. Машински елементи *
20. Електротехника и електроника *
21. Компјутерска графика *
22. Технологија машинске обраде *
23. Технолошки поступци са контролом *
24. Хидраулика и пнеуматика *
25. Моделирање машинских елемената и конструкција *
26. Технологија за компјутерски управљане машине *
27. Програмирање за компјутерски управљане машине * *
28. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи *
29. Пројектовање технолошких система * *
30. Практична настава * *
31. Предузетништво *

 

Назад на списак образовних профила