Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Физичко васпитање * * * *
4. Математика * * * *
5. Рачунарство и информатика *      
6. Хемија *      
7. Физика *      
8. Ликовна култура *      
9. Историја   *    
10. Географија   *    
11. Социологија са правима грађана       *
12. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
13. Екологија и заштита животне средине *      
14. Техничко цртање *      
15. Машински материјали *      
16. Мерење и контрола квалитета *      
17. Механика   * *  
18. Машински елементи   *    
19. Електротехника и електроника   *    
20. Компјутерска графика   *    
21. Технологија машинске обраде   *    
22. Технолошки поступци са контролом   *    
23. Хидраулика и пнеуматика     *  
24. Моделирање машинских елемената и конструкција     *  
25. Технологија за компјутерски управљане машине     *  
26. Програмирање за компјутерски управљане машине     * *
27. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи       *
28. Пројектовање технолошких система     * *
29. Практична настава * *    
30. Предузетништво       *
31. Изборни програм образовног профила     * *