Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

TЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА израђује геометријски модел машинског дела на рачунару и на основу њега прави програм потребан за обраду на CNC машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на овим машинама. Ово је најатрактивније занимање у машинству, јер обједињује пројектовање и производњу применом рачунара.

 

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Физичко васпитање * * * *
4. Математика * * * *
5. Рачунарство и информатика *
6. Хемија *
7. Физика *
8. Ликовна култура *
9. Историја *
10. Географија *
11. Социологија са правима грађана *
12. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
13. Екологија и заштита животне средине *
14. Техничко цртање *
15. Машински материјали *
16. Мерење и контрола квалитета *
17. Механика * *
18. Машински елементи *
19. Електротехника и електроника *
20. Компјутерска графика *
21. Технологија машинске обраде *
22. Технолошки поступци са контролом *
23. Хидраулика и пнеуматика *
24. Моделирање машинских елемената и конструкција *
25. Технологија за компјутерски управљане машине *
26. Програмирање за компјутерски управљане машине * *
27. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи *
28. Пројектовање технолошких система * *
29. Практична настава * *
30. Предузетништво *
31. Изборни програм образовног профила * *

Назад на списак образовних профила