Техничар за компјутерско управљање

Техничар за компјутерско управљање управља компјутерски управљаним машинама- CNC (Computer Numerical Control). Израђује геометријски модел машинског дела на рачунару и на основу њега прави програм потребан за обраду на CNC машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које ученик стиче израдом великог броја програма за обраду на овим машинама. Ово је најатрактивније занимање у машинству, јер обједињује пројектовање и производњу применом рачунара. (4 године)

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија *
4. Филозофија *
5. Историја * *
6. Музичка уметност *
7. Ликовна култура *
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *
11. Географија *
12. Физика * *
13. Хемија *
14. Екологија и заштита животне средине *
15. Устав и права грађана *
16. Машински материјали *
17. Техничко цртање *
18. Механика * *
19. Електротехника и електроника *
20. Компјутерска графика *
21. Машински елементи *
22. Технологија обраде *
23. Технолошки поступци са контролом *
24. Хидраулика и пнеуматика *
25. Моделирање машинских елеманата и конструкција *
26. Технологија за компјутерски управљане машине *
27. Програмирање за компјутерски управљане машине * *
28. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи * *
29. Организација рада *
30. Пројектовање технолошких система * *
31. Практична настава * *

slika-1 slika-2 slika-3

Назад на списак образовних профила