Ученички парламет

Програма рада Ученичког парламента

Машинске школе у Нишу

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
 

СЕПТЕМБАР

 • Избор представника одељења
 • Конституисање Ученичког парламента
 • Избор руководства и председништва
 • Избор два пунолетна представника Ученичког парламента за проширени сазив Школског одбора
 • Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл.
 • Програм за обележавање Дана Школе 10. октобра
 

ОКТОБАР

 

 • Усвајање новог Пословника о раду Ученичког парламента у Машинској школи у Нишу
 • Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години
 • Покретање акције ,,Нај-одељење, нај-појединац”,
 • Критеријуми за избор најбољег одељења и најбољег        појединца
 • Припрема за реализацију екскурзије
 • Испитивање потреба ученика – покретање секција
 • Повећање видљивости рада Ученичког парламента
 • Оснивање Дебатног клуба
 • FARE- фудбал против расизма у Европи

 

НОВЕМБАР
 • Класификациони период
 • Међународни дан толеранције
 • Светски дан деце
 • Дан Конвенције о правима детета

 

 

ДЕЦЕМБАР

 

 • Припрема прославе Светог Саве
 • Дан борбе против SIDE
 • Заштита репродуктивног здравља

 

 

ЈАНУАР

 

 • Инклузија
 • Самовредновање

 

ФЕБРУАР
 • Дијаграм о успеху и изостајању ученика за прво полугодиште
 • Ефекти изречених васпитно- дисциплинских мера
 • Успех и изостајање ученика
 • Испитивање потреба ученика у оквиру професионалне оријентације
 • Борба против говора мржње на друштвеним мрежама “Hate fighters” програм
 • Обележавање “Safe internet day”
 • Болести зависности

 

 

МАРТ

 • Професионална оријентација
 • Друштвено- користан рад
 

АПРИЛ

 • Професионална оријентација
 • Други класификациони период
 • Организација помоћи ученицима који постижу незадовољавајуће резултате
 • Светски дан здравља
 • Извештај о екскурзији

 

 

МАЈ

 

 • Резултати акције „Нај-појединац, нај-одељење“
 • Матурско вече
 • Матурски и завршни испит
 • Развојни проблеми адолесцената

 

ЈУНИ

 

 • Анализа рада Ученичког парламента
Током године
 • Чланови УП као вршњачки едукатори
 • Поклони уџбеник млађем другу / другарици
 • Сарадња са управом школе; понашање ученика, однос ученика према школској имовини, ефекти изречених васпитно- дисциплинских мера, успех и изостајање
 • Предлози за осавремењавање наставе
 • Дебате
 • Повезивање са НВО у граду
 • Учешће представника у раду ШО
 • Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 • Аплицирање код фондација које раде са средњим школама