Бравар – Заваривач

Дужности овог образовног профила су: планирање, припрема и организовање браварских и заваривачких радова, израда делова металних конструкција механичком обрадом, спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израда и монтирање металне конструкције и процесне опреме, контрола квалитета браварских радова према прописима и нормативима, заваривање поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања, заваривање поступком гасног заваривања, спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контрола квалитета рада при заваривању, очување здравља, околине и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова. (3 године)

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред
1. Српски језик и књижевност * * *
2. Страни језик * * *
3. Физичко васпитање * * *
4. Математика * *
5. Историја *
6. Рачунарство и информатика *
7. Географија *
8. Екологија и азаштита животне средине *
9. Социологија са правима грађана *
10. Грађанско васпитање/ Верска настава * * *
11. Изборни предмет према програму образовног профила * *
12. Техничко цртање *
13. Машински материјали * *
14. Техничка механика *
15. Технологија браварских радова *
16. Основе браварских радова *
17. Машински елементи *
18. Технологија металних конструкција и процесне опреме *
19. Металне конструкције и процесна опрема *
20. Технологија заварених спојева *
21. Заварене конструкције *
22. Предузетништво *

Школовање са елементима дуалног образовања

Назад на списак образовних профила