Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Циљ стручног образовања за квалификацију TЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА је оспособљавање ученика за програмирање CNC машина и обраду делова на CNC машинама. Дужности- стручне компетенције овог образовног профила су: припрема и организација рада, израда програма за компјутерски управљану (CNC) машину, обрада изратка на компјутерски управљаној (CNC) машини и предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине.

 

Ред. број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Физичко васпитање * * * *
4. Математика * * * *
5. Рачунарство и информатика *
6. Хемија *
7. Физика *
8. Ликовна култура *
9. Историја *
10. Географија *
11. Социологија са правима грађана *
12. Грађанско васпитање/ Верска настава * * * *
13. Екологија и заштита животне средине *
14. Техничко цртање *
15. Машински материјали *
16. Механика * *
17. Машински елементи *
18. Електротехника и електроника *
19. Компјутерска графика *
20. Технологија машинске обраде *
21. Мерење и контрола квалитета *
22. Моделирање машинских елемената и конструкција *
23. Технологија за компјутерски управљане машине *
24. Програмирање за компјутерски управљане машине * *
25. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи *
26. Пројектовање технолошких система * *
27. Практична настава * *
28. Предузетништво *
29. Изборни предмет према програму образовног профила * *

Назад на списак образовних профила