ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија     *  
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6. Музичка уметност *      
7. Ликовна култура   *    
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *      
11. Географија    
12. Физика * *    
13. Хемија *      
14. Биологија   *    
15. Устав и права грађана       *
16. Машински материјали *      
17. Техничко цртање *      
18. Механика * *    
19. Основе електротехнике и електронике   *    
20. Машински елементи   * *  
21. Технологија обраде     * *
22. Организација рада       *
23. Основе хидраулике и пнеуматике   * *  
24. Термодинамика и термотехника     *  
25. Хидрауличке компоненте и системи     *  
26. Основе технике мерења и контроле     *  
27. Елементи аутоматизације и роботике       *
28. Пнеуматске компоненте и системи       *
29. Практична настава * * * *