ТЕХНИЧАР КОМПЈУТЕРСКОГ УПРАВЉАЊА

Р.б. Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
1. Српски језик и књижевност * * * *
2. Страни језик * * * *
3. Социологија     *  
4. Филозофија       *
5. Историја * *    
6. Музичка уметност   *    
7. Ликовна култура *      
8. Физичко васпитање * * * *
9. Математика * * * *
10. Рачунарстви и информатика *      
11. Географија *      
12. Физика * *    
13. Хемија *      
14. Екологија и заштита животне средине *      
15. Устав и права грађана       *
16. Машински материјали *      
17. Техничко цртање *    
18. Механика *    
19. Електротехника и електроника   *    
20. Компјутерска графика   *    
21. Машински елементи   *    
22. Технологија обраде   *    
23. Технолошки поступци са контролом   *    
24. Хидраулика и пнеуматика     *  
25. Моделирање машинских елеманата и конструкција     *  
26. Технологија за компјутерски управљане машине     *  
27. Програмирање за компјутерски управљане машине     * *
28. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи     * *
29. Организација рада       *
30. Пројектовање технолошких система     * *
31. Практична настава * *